Vietnamese Safety Regulations Courses

CTSafe Center và đối tác có đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C, bao gồm:

Nhóm 1,4,6 được quy định tại Giấy chứng nhận số 05/2017/GCN của Sở Lao động Thương binh và Xã hội ngày 18/04/2017. 

Nhóm 5 theo quy định Nghị định 44/NĐ-CP ngày 15/5/20163 và phạm vi hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 2, 3 quy định tại Quyết định số 1760/QĐ- LDTBXH.

The Course Categories

TOP